Tło bannera

Regulamin

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Regulamin Regulamin pobytu w Pałacu Mojęcice

Regulamin pobytu Pałac Mojęcice

 

Dyrekcja Hotelu Pałac Mojęcice wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

 

§ 1 Przedmiot Regulaminu

 

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Pałacu Mojęcice i określa zasady przebywania na terenie Hotelu, świadczenia usług oraz odpowiedzialności, stanowiąc integralną część umowy o świadczenie usługi hotelowej, do zawarcia której dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej, dokonanie rezerwacji lub zaliczkowej zapłaty za pobyt w Hotelu.
 2. Regulamin dostępny jest do wglądu w pokojach, Recepcji oraz na stronie internetowej www.palacmojecice.pl
 3. Opis usług, pokoi oraz cennik usług dostępny jest w Recepcji oraz na stronie internetowej www.palacmojecice.pl

 

§ 2 Doba hotelowa

 

 1. Pokój w Pałacu wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Jeżeli Gość wynajmując pokój nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju. Pałac uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi. Zatrzymanie pokoju po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 5. Pałac zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 

§ 3 Rezerwacja i rejestracja

 

 1. Podstawą do zarejestrowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości oraz uzupełnienie karty rejestracyjnej.
 2. Opłatę za cały pobyt należy uiścić w Recepcji najpóźniej w ostatnim dniu pobytu.
 3. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
 4. Osoby niezameldowane w Pałacu mogą gościnnie przebywać w pokoju od godz. 07:00 do godz. 22:00. Po godzinie 22:00 istnieje obowiązek rejestracji dodatkowych osób.
 5. Pałac może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenia szkody na  mieniu Pałacu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Pałacu lub innych osobach przebywających w Pałacu lub w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie Pałacu.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Pałac nie zwraca opłaty za niewykorzystane świadczenia.
 7. Pałac może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.

 

§ 4 Usługi

 

 1. Pałac Mojęcice świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Pałac ma obowiązek zapewnić Gościom:
 • warunki do pełnego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Pałacu,
 • sprzątanie pokoju i wymianę ręczników (położonych na podłodze łazienki), wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
 • udostępnić, w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub zminimalizować niedogodności, w przypadku gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

 

4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Pałac świadczy nieodpłatnie  następujące usługi:

 • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenia o określonej godzinie,
 • zamawiania taksówki,
 • przechowywanie bagażu na życzenie Gościa,
 • udostępniania żelazka i deski do prasowania,
 • dostarczania zamówionych posiłków do pokoju.

 

§ 5 Odpowiedzialność Gości

 

 1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Pałacu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia wyposażenia, urządzeń technicznych i sportowych Pałacu lub utratę rzeczy w Pałacu lub jego otoczeniu, powstałe z jego winy lub z winy osób odwiedzających lub pozostających pod jego opieką - dzieci lub zwierzęcia.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Pałac może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia Pałacu.
 4. W przypadku konieczności dodatkowego sprzątania pokoju, spowodowanego nietypowymi zabrudzeniami, do rachunku Gościa zostanie doliczona kwota w wysokości 200 zł.
 5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć urządzenia elektryczne, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
 6. Zgodnie z art. 850 Kodeksu Cywilnego Pałacowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 7. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Pałacu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.

 

§ 6 Odpowiedzialność Pałacu

 

 1. Pałac ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystającego z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-851 Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Pałac nie odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną stanowiących własność Gościa. Przedmioty te mogą być przechowywane w sejfach znajdujących się w pokojach.
 3. Pałac nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, pozostawionych na terenie Pałacu.

 

§ 7 Cisza nocna

 

 1. W Pałacu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00 rano.

 

§ 8 Zwrot rzeczy pozostawionych

 

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Pałac przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przekaże na cele charytatywne lub do utylizacji. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

§ 9 Reklamacje

 

 1. Gość ma  prawo do reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja w formie pisemnej.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§ 10 Postanowienia dodatkowe

 

W trosce o bezpieczny i komfortowy pobyt Gości na terenie Hotelu obowiązują następujące zasady porządkowe:

 

 1. W Pałacu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych. Złamanie tego zakazu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na obciążenie karą umowną w wysokości 700 zł, która zostanie doliczona do rachunku Gościa, a w przypadku uruchomienia czujników dymu i przyjazdu Straży Pożarnej i jej nieuzasadnionym wezwaniem Pałac obciąży
 2.  Gościa kwotą na podstawie rachunku wystawionego przez Straż Pożarną. Zabronione jest wnoszenie i przechowywanie w Pałacu materiałów niebezpiecznych - broni, amunicji, materiałów wybuchowych, łatwopalnych oraz substancji trujących i żrących.
 3. Zakazuje się prowadzenia na terenie Pałacu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 4. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem ruchomych mebli i wyposażenia w sposób nie naruszający funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 5. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach nie wolno używać przyrządów zasilanych energią elektryczną np. grzałek, grzejników. Zasada ta nie dotyczy ładowarek, laptopów, konsol i żelazek na wyposażeniu pokoju.
 6. W przypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu personel Pałacu i skierować się do wyjścia zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
 7. Pobyt zwierząt w Pałacu jest możliwy i jest obdarowany osobnym Regulaminem.

Oferty specjalne Pakiety pobytowe i promocje

ul. Główna 5
56-100 Wołów, PL

mobile nav bg
Zobacz na mapie
Newsletter

Bądź z nami na bieżąco. Zapisz się do newslettera i otrzymuj informacje o nowościach i specjalnych wydarzeniach.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij